پایتون کجا قابل استفاده است

پایتون زبانی انعطاف‌پذیر است که به علت مفسری بودن آن برنامه‌های نوشته شده به این زبان براحتی در بسیاری از پلتفرم‌ها قابل استفاده است. لیستی از پلتفرم‌هایی که پایتون در آنها قابل استفاده است:

 • Linux
 • Windows
 • Android
 • Mac OS
 • iOS

همچنین با این زبان در محیط‌ها زیر کاربرد دارد:

 • Web
 • Desktop
 • Mobile
 • Scientific computing
 • 3D animation scripting
 • ArcGIS
 • Artificial intelligence
 • Information security
 • Raspberry Pi

List of Python software