مزایا و معیاب فنی

  • سادگی و قابل فهم بودن زبان
  • خوانایی بالا
  • طراحی خوب
  • مفسری بودن

10 Reasons Python Rocks for Research (And a Few Reasons it Doesn’t)

Comparison of programming languages