بانک‌های اطلاعاتی

امروزه اینکه برنامه ای را بنویسید و در آن نیاز به کار با بانک های اطلاعاتی یدا نکنید تعجب آور است

به طبع هر زبان برنامه نویسی امکاناتی را برای اتصال و استفاده از از بانک های اطلاعاتی فراهم می آورد بعضی از این امکانات به صورت داخلی و بعضی با استفاده از کتابخانه های خارجی مورد استفاده قرار می گیرند

بقیه بعدا که حوصله داشتم